TERMENI SI CONDITII

I. Preambul

1.Acest document conține condițiile care trebuie respectate pentru utilizarea site-ului www.agentie-imobiliare-timisoara.ro de către orice persoană care utilizează serviciile și informațiile conținute de acest site.

2.Prin "utilizator" se înțelege orice persoană fizică și / sau juridică care accesează site-ul www.agentie-imobiliare-timisoara.ro, indiferent în ce scop.

3.Folosirea acestui site implică acceptarea acestor ``Termeni si conditii``. Utilizatorii acestui site au responsabilitatea de a verifica dacă aceste condiții au fost modificate. Prin pagina "Contact" a acestui site se pot transmite orice sugestii sau nelămuriri privitor atât la condițiile de utilizare a site-ului, cât și la serviciile oferite si prin pagina "Trimite oferta" utilizatorii pot sa trimita agentiei imobiliare STRATEGIC SERVICE SOLUTIONS S.R.L. oferta imobiliara, iar prin accesarea butonului ``Contact`` si ``Trimite oferta`` si inscrierea datelor personale in ferestrele corespunzatoare de pe pagina respectiva, utilizatorul isi da consimtamantul pentru prelucarea datelor de catre agentia Imobiliara STRATEGIC SERVICE SOLUTIONS S.R.L. conform cu prezentul regulament : ``Termeni si Conditii``.


II. Prezentarea serviciilor

1.Site-ul www.agentie-imobiliare-timisoara.ro oferă, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, accesul la OFERTA IMOBILIARA a agentiei imobiliare STRATEGIC SERVICE SOLUTIONS S.R.L. pentru vanzari si inchirieri de imobile.


III. Condiții referitoare la protecția datelor personale

1. Va aducem la cunostinta ca in data de 4 mai a.c. au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:

- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),

- Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.

Regulamentul (UE) 2016/679 actualizează principiile stabilite încă de acum două decenii de Directiva 95/46/CE care își va înceta aplicabilitatea.

Regulamentul General de Protecția Datelor a intrat în vigoare pe data de 25 mai 2016 și are directă aplicabilitate începând cu data de 25 mai 2018.

Extras din REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor):

(32)Consimţământul ar trebui acordat printr-o acţiune neechivocă care să constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoştinţă de cauză şi clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, ca de exemplu o declaraţie făcută în scris, inclusiv în format electronic, sau verbal. Acesta ar putea include bifarea unei căsuţe atunci când persoana vizitează un site, alegerea parametrilor tehnici pentru serviciile societăţii informaţionale sau orice altă declaraţie sau acţiune care indică în mod clar în acest context acceptarea de către persoana vizată a prelucrării propuse a datelor sale cu caracter personal. Prin urmare, absenţa unui răspuns, căsuţele bifate în prealabil sau absenţa unei acţiuni nu ar trebui să constituie un consimţământ.

Consimţământul ar trebui să vizeze toate activităţile de prelucrare efectuate în acelaşi scop sau în aceleaşi scopuri. Dacă prelucrarea datelor se face în mai multe scopuri, consimţământul ar trebui dat pentru toate scopurile prelucrării. În cazul în care consimţământul persoanei vizate trebuie acordat în urma unei cereri transmise pe cale electronică, cererea respectivă trebuie să fie clară şi concisă şi să nu perturbe în mod inutil utilizarea serviciului pentru care se acordă consimţământul.

Extras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Art. 22: Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

(1) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care decizia:

a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date;

b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

c) are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.

(3) În cazurile menţionate la alineatul (2) literele (a) şi (c), operatorul de date pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puţin dreptul acesteia de a obţine intervenţie umană din partea operatorului, de a-şi exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia.

(4) Deciziile menţionate la alineatul (2) nu au la bază categoriile speciale de date cu caracter personal menţionate la articolul 9 alineatul (1), cu excepţia cazului în care se aplică articolul 9 alineatul (2) litera (a) sau (g) şi în care au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate.

2.Proprietarul acestui site va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați. Datele personale furnizate sunt prelucrate în scopul prestarii de servicii imobiliare si nu vor fi furnizate unor terte persoane.


IV. Drepturi de autor

1.Intregul continutul al siteului, (textul si elementele de grafica) precum si programul soft care sustine site-ul apartin proprietarului acestui site, agentia imobiliara STRATEGIC SERVICE SOLUTIONS S.R.L.

2. Proprietarul site-ului www.agentie-imobiliare-timisoara.ro își rezervă dreptul ca în orice moment sa suprime de pe site orice oferta, sa modifice conţinutul site-ului, sa modifice structura şi accesibilitatea la site, sa sisteze furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către utilizatori sau către terţe persoane.


V.Garantarea serviciilor

1. Proprietarul site-ului site-ului www.agentie-imobiliare-timisoara.ro nu garantează accesul sigur, continuu si neintrerupt la serviciile oferite, deci nu este responsabil pentru nicio disfunctionalitate a sistemelor de internet online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamente, calculatoare.

2.Proprietarul site-ului www.agentie-imobiliare-timisoara.ro nu oferă niciun fel de garanție referitoare la orice serviciu furnizat prin intermediul site-ului si nu este raspunzator, in niciun mod si in nicio masura, pentru corectitudinea informatiilor.

3. Prin accesarea site-ului www.agentie-imobiliare-timisoara.ro este acceptată exonerarea de răspundere a proprietarului acestui site pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare și plata în întregime a cheltuielilor de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a folosirii acestui site sau a încalcarii de către utilizator a Termenilor și conditiilor de funcționare a site-ului.


VI. Clauze finale

1. Proprietarul site-ului www.agentie-imobiliare-timisoara.ro își rezervă dreptul de a aduce modificari, oricând si in orice mod, oricarei sectiuni a site-ului, fara nicio avertizare a utilizatorilor.

2. Termenii și condițiile de utilizare a site-ului sunt conforme legislației din România si a Uniunii Europene în domeniu. Părtile convin ca litigiile ce ar decurge din interpretarea și executarea acestora, în cazul în care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, să fie supuse solutionării instanței competente potrivit legii de pe raza teritoriala a Municipiului Timișoara.

3. Dacă nu există alte prevederi stipulate în Termenii și condițiile de utilizare a site-ului, orice corespondenta trebuie trimisă: pentru proprietarul site-ului www.agentie-imobiliare-timisoara.ro - la email-ul tepes.agency@gmail.com, iar pentru utilizatori. - la adresa de email furnizată la înregistrare.

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență in utilizarea site-ului.